1. Kdo je správce osobních údajů

 • BABYLON Plus s.r.o., se sídlem Jílovská 912, 251 68 KAMENICE, IČ: 06618928, DIČ: CZ06618928

 •  s provozovnou PALÁC krbů, Černokostelecká 65/13, 251 01 Říčany s internetovým obchodem www.moderni-elektricke-krby.cz, tel.703 600 020

2. Zásady zpracování osobních údajů

 • osobní údaje zpracováváme korektně, zákonným a transparentním způsobem

 • osobní údaje shromažďujeme výhradně pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nejsou zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný

 • rozsah zpracovávaných osobních údajů je přiměřený, relevantní a omezený pro naplnění stanovených účelů

 • přijali jsme veškerá rozumná opatření, abychom zpracovávali přesné a aktualizované osobní údaje

 • osobní údaje uchováváme pouze po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které jsou zpracovávány

 • osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických a organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

3. Jaké osobní údaje zpracováváme

 • Jméno a příjmení

 • Adresa

 • Telefonní číslo

 • Emailová adresa

4. Na jakém právním základu Vaše osobní údaje zpracováváme

 • Plnění smlouvy: prodej zboží a služeb, fakturace, vzájemná komunikace

5. Komu Vaše osobní údaje poskytujeme

 • našim dodavatelům zboží a logistiky

 • orgánům státní správy

6. Práva subjektů údajů

Dle GDPR jsou Vaše práva:

 • Právo subjektu OU být zapomenut, být vymazán (článek 17 GDPR)

 • Právo subjektu OU být seznámen s údaji, které správce či zpracovatel o subjektu má (článek 15 GDPR)

 • Právo subjektu OU vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů (článek 21 GDPR)

 • Právo subjektu OU na omezení zpracování (článek 18 GDPR)

 • Právo subjektu OU mít možnost přenést své osobní údaje od správce k třetímu subjektu (článek 20 GDPR)

 • Právo subjektu OU žádat lidský přezkum v případě automatizovaného rozhodování (článek 22 GDPR)

 • Právo subjektu OU aktualizovat své osobní údaje tak, aby jejich neaktuální verze mu nezpůsobila újmu (článek 16 GDPR)

7. Závĕr

V souladu s článkem 21 odst. 4 GDPR zvlášť informuje, že máte právo namítat automatizované individuální rozhodování a že podle článku 21 odst. 2 GDPR máte právo kdykoliv namítat proti zpracovávání osobních údajů pro účely přímého marketingu. Zároveň Vás informuje, že v případě podezření, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány neoprávněně, máte právo podat Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky stížnost.